Nyt fra Bestyrelsen

En lille opdatering fra Bredebro Lokalråds bestyrelse 🙂

Bredebro Lokalråds formand MaiBrit Carl, har valgt at træde tilbage, da hun har sagt ja til nye udfordringer. Hun vil dog stadig være en del af lokalrådets bestyrelse, blot som næstformand.

Ny formand for bestyrelsen bliver Gitte Friis 🙂

Rigtig god sommer til alle ☀️☀️☀️

Konstituering af Bestyrelsen i Bredebro Lokalråd 2021

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN I BREDEBRO LOKALRÅD
MANDAG D. 07.06.2021

FORMAND                    Mai Brit Carl                                2614 4953
NÆSTFORMAND          Gitte Friis                                    28148163
KASSERER                     Ruth Ørbæk Pedersen              2484 9071
SEKRETÆR                   Jette Matzen Nielsen                 3052 9380
BESTYRELSESMEDL.:  Karsten Winther
BESTYRELSESMEDL.:  Johanne Sølvhøj
BESTYRELSESMEDL.:  Malene Von Qualen
SUPPLEANT: Per Thaysen

Mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Referat Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråds generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

1. Valg af dirigent, Rita Davidsen blev foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, formand MaiBrit Carl fremlagde beretning der blev godkendt.
Link til beretning her:  Bestyrelsens-beretning-2021.pdf

3. Regnskab, kasserer Ruth Ørbæk Petersen fremlagde reviderede regnskaber dels for
ordinær drift og dels for projektmidler, begge regnskaber blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år.
Carl Wede, Ulla Bendesen og René Backmann ønskede ikke genvalg.
Valgt til 2023 blev:
Malene von Qualen
Johanne Sølvhøj
Jette Matzen Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt til 2022 er:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant er: Karina Petersen ønskede ikke genvalg.
Valgt blev Per Thaysen

Valg af revisor:
Mona Hansen blev genvalgt
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisorsuppleant:
John Kristensen blev genvalgt

6. Vedtægtsændringer til behandling: ingen forslag til behandling

7. Eventuelt:
a) det blev anket over, at den nye Visit Rømø & Tønder film ikke har korrekt navn på Brede Kirke (den er benævnt Bredebro Kirke).
b) der blev fremsat ønske om, at Brede ikke forsvandt i bynavnet Bredebro. Der blev anført ønske om at få et skilt genopsat ved Brede.
c) forespørgsel om, hvorfor sloganet Bredebro byen i Centrum er blevet negligeret, kan det evt. komme mere frem igen. Svar: Bredebro en By i Bevægelse blev benyttet i forbindelse med byfornyelsen og er blevet benyttet siden. Kunne man evt. bruge: Bredebro Byen i Centrum, en By i Bevægelse?
d) er det muligt at få etableret P-forhold i nærheden af Majsjak, så kan flere få stor glæde af området?
e) problem omkring hundeefterladenskaber blev drøftet. Skilte på såvel private, som offentlige affaldsspande kunne være en mulighed, ligesom vi kan fremhæve ved skiltning, at vi rydder op!
f) forespørgsel vedr. cykelstien Døstrup, Sdr. Vollum om mulighed for at få stien etableret langs jernbanen i stedet for langs A11.Svar: Vi anførte, at vi ikke ser nogen mulighed for at vi har indflydelse på placering af cykelstien. Det er Vejdirektoratet, som vælger placering.
g) anført at cykelsti Bredebro-Abild er væsentlig at få med. Svar: Cykelstigruppen har skrevet til såvel vejdirektoratet og politikere, at cykelstien må topprioriteres og også indtænkes i forbindelse med en eventuel vejudvidelse af A 11.
Dirigenten takkede af hvorefter blev den nye bosætningsfilm om Bredebro fremvist.
Formanden takkede dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i årenes løb.

Bredebro, den 07.06.2021 underskrevet af
Rita Davidsen, MaiBrit Carl og Ruth Ørbæk Petersen

Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling tirsdag d. 1 juni kl. 19.30 i Byens Rum på Toosbuys Torv.

Se Dagsorden nedenfor.

Generalforsamlingen afholdes med Coronarestriktioner, derfor må vi bede jer medbringe Coronapas og mundbind.

KOM og hør om, hvad der sker i Bredebro.

Vinderen af fotokonkurrencen vil blive offentlig gjort i løbet af aftenen.

ALLE er velkomne, også Jer,  som IKKE ønsker at indtræde i bestyrelsen.

Vi glæder os til at se Jer.

Bredebro Lokalråd

 

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro

Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen vil den nye bosætningsfilm blive fremvist

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år

På valg er:
Carl Wede
Ulla Bendesen
Rene’ Backmann

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2022:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant: Karina Petersen
Valg af revisor: Mona Hansen
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisor suppleant: John Kristensen

 1. Vedtægtsændringer til behandling
 2. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 24.05.2021. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til bredebro-lokalråd@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.

Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD

Vedtægter gældende fra 18.2.2020 kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk

På sporet af Bredebro

I foråret 2021 igangsætter Bredebro Lokalråd en kampagne, hvor byens børn, unge og voksne inviteres til at sætte ord og billeder på byens fortid, nutid og fremtid. På baggrund af alle input, udarbejder vi det første oplæg til en identitet og grundfortælling, som vi også håber, at I vil være med til at kvalificere på et bymøde, når vi må samles igen.

I løbet af de næste måneder vil vi gøre opmærksom på projektet rundt omkring i byen, hvilket skal være med til at inspirere til at deltage.

Del din viden

Vi vil gerne have dit perspektiv på, hvad der kendetegner Bredebro nu og i fremtiden.

 # VIS OS DIN BY
Del dit bedste foto fra Bredebro. Et foto, der fortæller om byens liv, fællesskab, beliggenhed eller historie

# DET BEDSTE VED BREDEBRO

Vis os, hvad det bedste ved Bredebro er. Det kan være et sted, en aktivitet eller en oplevelse.

# BREDEBROS POTENTIALER
Hvilke drømme har du for Bredebro? Det kan både være konkrete ideer og mere overordnede tanker.

Du kan dele dine ideer i både ord og foto på følgende måder:

E-mail til; bredebro-lokalraad@hotmail.com

 • Sms til Bredebro Lokalråd; 26 14 49 53
 • Del på facebook; Bredebro Lokalråd
 • Postkasse; Aflever input i en postkasse hos SPAR Bredebro eller Centrum Blomster
 • Åbent hus i Byens Rum; Tirsdag 20. april i tidsrummet fra kl. 19-21 eller onsdag 5. maj i tidsrummet fra kl. 17-20

 

Når du deler dine tanker, ideer og foto, giver du samtykke til, at det må bruges i arbejdet med udviklingsplanen for Bredebro.


Baggrund

Bosætnings- og landdistriktsudvalget i Tønder Kommune har vedtaget at invitere de enkelte lokalråd til at få udarbejdet lokale udviklingsplaner. En lokal udviklingsplan (LUP) er en bredt forankret borgerdrevet plan, der skal hjælpe til at synliggøre, hvem man er, hvilke visioner området har, og hvordan visioner og ønsker skal realiseres. Udviklingsplanen består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater. Bredebro Lokalråd har taget imod invitationen og vil med ’På sporet af Bredebro’ invitere byens beboere til at gå i dialog om byens udvikling.