Ny konstituering i Bestyrelsen

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN I BREDEBRO LOKALRÅD
MANDAG D. 08.07.2021

FORMAND: Gitte Friis 2814 8163
NÆSTFORMAND: MaiBrit Carl 2614 4953
KASSERER: Ruth Ørbæk Pedersen 2484 9071
SEKRETÆR: Jette Matzen Nielsen 3052 9380
BESTYRELSESMEDL.: Karsten Winther
BESTYRELSESMEDL.: Johanne Sølvhøj
BESTYRELSESMEDL.: Malene Von Qualen

SUPPLEANT: Per Thaysen

bredebro-lokalraad@hotmail.com

Nyt fra Bestyrelsen

En lille opdatering fra Bredebro Lokalråds bestyrelse 🙂

Bredebro Lokalråds formand MaiBrit Carl, har valgt at træde tilbage, da hun har sagt ja til nye udfordringer. Hun vil dog stadig være en del af lokalrådets bestyrelse, blot som næstformand.

Ny formand for bestyrelsen bliver Gitte Friis 🙂

Rigtig god sommer til alle ☀️☀️☀️

Konstituering af Bestyrelsen i Bredebro Lokalråd 2021

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN I BREDEBRO LOKALRÅD
MANDAG D. 07.06.2021

FORMAND                    Mai Brit Carl                                2614 4953
NÆSTFORMAND          Gitte Friis                                    28148163
KASSERER                     Ruth Ørbæk Pedersen              2484 9071
SEKRETÆR                   Jette Matzen Nielsen                 3052 9380
BESTYRELSESMEDL.:  Karsten Winther
BESTYRELSESMEDL.:  Johanne Sølvhøj
BESTYRELSESMEDL.:  Malene Von Qualen
SUPPLEANT: Per Thaysen

Mail: bredebro-lokalraad@hotmail.com

Referat Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråds generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

1. Valg af dirigent, Rita Davidsen blev foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, formand MaiBrit Carl fremlagde beretning der blev godkendt.
Link til beretning her:  Bestyrelsens-beretning-2021.pdf

3. Regnskab, kasserer Ruth Ørbæk Petersen fremlagde reviderede regnskaber dels for
ordinær drift og dels for projektmidler, begge regnskaber blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år.
Carl Wede, Ulla Bendesen og René Backmann ønskede ikke genvalg.
Valgt til 2023 blev:
Malene von Qualen
Johanne Sølvhøj
Jette Matzen Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt til 2022 er:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant er: Karina Petersen ønskede ikke genvalg.
Valgt blev Per Thaysen

Valg af revisor:
Mona Hansen blev genvalgt
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisorsuppleant:
John Kristensen blev genvalgt

6. Vedtægtsændringer til behandling: ingen forslag til behandling

7. Eventuelt:
a) det blev anket over, at den nye Visit Rømø & Tønder film ikke har korrekt navn på Brede Kirke (den er benævnt Bredebro Kirke).
b) der blev fremsat ønske om, at Brede ikke forsvandt i bynavnet Bredebro. Der blev anført ønske om at få et skilt genopsat ved Brede.
c) forespørgsel om, hvorfor sloganet Bredebro byen i Centrum er blevet negligeret, kan det evt. komme mere frem igen. Svar: Bredebro en By i Bevægelse blev benyttet i forbindelse med byfornyelsen og er blevet benyttet siden. Kunne man evt. bruge: Bredebro Byen i Centrum, en By i Bevægelse?
d) er det muligt at få etableret P-forhold i nærheden af Majsjak, så kan flere få stor glæde af området?
e) problem omkring hundeefterladenskaber blev drøftet. Skilte på såvel private, som offentlige affaldsspande kunne være en mulighed, ligesom vi kan fremhæve ved skiltning, at vi rydder op!
f) forespørgsel vedr. cykelstien Døstrup, Sdr. Vollum om mulighed for at få stien etableret langs jernbanen i stedet for langs A11.Svar: Vi anførte, at vi ikke ser nogen mulighed for at vi har indflydelse på placering af cykelstien. Det er Vejdirektoratet, som vælger placering.
g) anført at cykelsti Bredebro-Abild er væsentlig at få med. Svar: Cykelstigruppen har skrevet til såvel vejdirektoratet og politikere, at cykelstien må topprioriteres og også indtænkes i forbindelse med en eventuel vejudvidelse af A 11.
Dirigenten takkede af hvorefter blev den nye bosætningsfilm om Bredebro fremvist.
Formanden takkede dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i årenes løb.

Bredebro, den 07.06.2021 underskrevet af
Rita Davidsen, MaiBrit Carl og Ruth Ørbæk Petersen