Spring til indhold

Referat Generalforsamling 2021

Bredebro Lokalråds generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 01.06.2021 kl. 19.30

1. Valg af dirigent, Rita Davidsen blev foreslået og valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, formand MaiBrit Carl fremlagde beretning der blev godkendt.
Link til beretning her:  Bestyrelsens-beretning-2021.pdf

3. Regnskab, kasserer Ruth Ørbæk Petersen fremlagde reviderede regnskaber dels for
ordinær drift og dels for projektmidler, begge regnskaber blev godkendt.

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år.
Carl Wede, Ulla Bendesen og René Backmann ønskede ikke genvalg.
Valgt til 2023 blev:
Malene von Qualen
Johanne Sølvhøj
Jette Matzen Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt til 2022 er:
MaiBrit Carl
Karsten Winther
Ruth Ørbæk Petersen
Gitte Friis

Valg af suppleant er: Karina Petersen ønskede ikke genvalg.
Valgt blev Per Thaysen

Valg af revisor:
Mona Hansen blev genvalgt
Revisor valgt til 2022: Tage Jacobsen
Valg af revisorsuppleant:
John Kristensen blev genvalgt

6. Vedtægtsændringer til behandling: ingen forslag til behandling

7. Eventuelt:
a) det blev anket over, at den nye Visit Rømø & Tønder film ikke har korrekt navn på Brede Kirke (den er benævnt Bredebro Kirke).
b) der blev fremsat ønske om, at Brede ikke forsvandt i bynavnet Bredebro. Der blev anført ønske om at få et skilt genopsat ved Brede.
c) forespørgsel om, hvorfor sloganet Bredebro byen i Centrum er blevet negligeret, kan det evt. komme mere frem igen. Svar: Bredebro en By i Bevægelse blev benyttet i forbindelse med byfornyelsen og er blevet benyttet siden. Kunne man evt. bruge: Bredebro Byen i Centrum, en By i Bevægelse?
d) er det muligt at få etableret P-forhold i nærheden af Majsjak, så kan flere få stor glæde af området?
e) problem omkring hundeefterladenskaber blev drøftet. Skilte på såvel private, som offentlige affaldsspande kunne være en mulighed, ligesom vi kan fremhæve ved skiltning, at vi rydder op!
f) forespørgsel vedr. cykelstien Døstrup, Sdr. Vollum om mulighed for at få stien etableret langs jernbanen i stedet for langs A11.Svar: Vi anførte, at vi ikke ser nogen mulighed for at vi har indflydelse på placering af cykelstien. Det er Vejdirektoratet, som vælger placering.
g) anført at cykelsti Bredebro-Abild er væsentlig at få med. Svar: Cykelstigruppen har skrevet til såvel vejdirektoratet og politikere, at cykelstien må topprioriteres og også indtænkes i forbindelse med en eventuel vejudvidelse af A 11.
Dirigenten takkede af hvorefter blev den nye bosætningsfilm om Bredebro fremvist.
Formanden takkede dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i årenes løb.

Bredebro, den 07.06.2021 underskrevet af
Rita Davidsen, MaiBrit Carl og Ruth Ørbæk Petersen

Del på Facebook