Spring til indhold

Generalforsamling i Bredebro Lokalråd

Bredebro Lokalråd afholder generalforsamling
I Byens Rum, Toosbuys Torv Bredebro
Tirsdag d. 18.02.2020 kl. 19.30

Efter generalforsamlingen indlæg ved Tønder kommunes Landdistriktskoordinator Karin Kjærgaard

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valgperioden er to år – 4 medlemmer på valg i lige år

På valg er: MaiBrit Carl
Gitte Friis
Ruth Ørbæk Petersen
Karsten Winther

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2021:
Rene´ Backmann
Ulla Bendesen
Carl Wede

Valg af suppleant: Karina Petersen
Valg af revisor: Tage Jacobsen
Revisor valgt til 2021: Mona Hansen
Valg af revisorsuppleant: John Kristensen

6. Vedtægtsændringer til behandling
Forslag fra bestyrelsen:
Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, det vil sige at det skal annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen, i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside. (Tidl. ”i lokale aviser” erstattes af: ”i Bindeleddet og på Bredebro Lokalråds hjemmeside”) Samme regler gælder for ekstraordinær generalforsamling.

7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have modtaget, senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige, senest d. 10.02.2020. Forslag bedes fremsendt til bestyrelsen, evt. pr. mail, til
bredebro-lokalraad@hotmail.com

Valgbarhed og stemmeret på generalforsamlingen har alle borgere over 16 år, som bor eller har forretningsmæssig tilknytning til Bredebro.
Bredebro Lokalråd er vært ved kaffe og kage.

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE I BREDEBRO LOKALRÅD
Vedtægter gældende fra 28.marts 2019 kan ses på hjemmesiden www.bredebro.dk

Del på Facebook